Chanukah 5780! At Shomrai Shabbos

December 2, 2019 8:30 pm - December 2, 2019 9:30 pm